POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informujemy:  
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Chrustek Produkcja-Handel-Usługi „Marco”. (zwany dalej Firmą) z siedzibą w Kwilczu (64-420) przy ul. Gumnej 4a. Dane kontaktowe: tel. 509 939 561, email: chrustek@op.pl.
 1. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu
 • realizacji umowy
 • w celach marketingowych Firmy
 • archiwizacji
 • dochodzenia roszczeń Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO:
 • wyrażenie zgody przez osobę której dane dotyczą
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 • upoważnieni pracownicy Firmy
 • współpracujący z Firmą dostawcy towarów i usług,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane osobowe pozyskujemy:
 • w rezultacie kontaktów osobistych
 • z powszechnie dostępnych źródeł
 • od naszych kontrahentów z którymi zawieramy umowy i dotyczą one Pani/Pana jako osoby fizycznej reprezentującej naszego kontrahenta lub została Pani/Pan wskazana jako osoby do kontaktu, współpracę ze Firmą w związku z zawartymi umowy, ich przygotowywaniem, świadczonymi usługami.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO do dnia upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, do dnia zaprzestania prowadzenia działalności przez Firmę, lub dnia wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest konieczne do otrzymywania od Firmy materiałów o charakterze marketingowym i może okazać się niezbędne do dokonywania ustaleń zmierzających do zawarcia umowy.
 4. Pani/Pana dane nie będą profilowane, nie będą też udostępniane przez Firmę do Państw trzecich.
 5. Firma nie przetwarza danych wrażliwych.